Tuesday, March 24, 2015

HBOR-ovi programi kreditiranja EU projekata

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) predstavila je u ovoj godini novousvojene kreditne programe namijenjene olakšanju i poticanju apsorpcije EU fondova od strane jedinica lokalne i regionalne samouprave , privatnog sektora te odprije za natječaje iz ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice.

HBOR omogućava zatvaranje cjelokupne financijske konstrukcije potrebne za provedbu projekta budući da se kreditom mogu financirati troškovi provedbe projekta kako prihvatljivi izdatci (dio projekta koji će se kandidirati za EU bespovratna sredstva ) tako i neprihvatljivi izdaci, odnosno izdaci koji čine dio projekta, a koje nije moguće uvrstiti kroz bespovratna sredstva. 
Zahtjev za odobrenje kreditnih sredstava po programima mogu podnijeti svi subjekti koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg podnose zahtjev i to odmah nakon predaje natječajne dokumentacije nadležnoj agenciji. Preporuka je pak prethodno se konzultirati s bankom.

HBOR provodi ove programe na 2 načina: izravno ili putem poslovnih banaka* s rokom otplate do 14 godina , odnosno 15 godina ovisno o programu uz kamatnu stupu već od 3%.
Najniži iznos kredita je ograničen na 80.000,00 kn za privatni, a 100.000,00 kn za javni sektor, poček za privatni do 3 godine, a za javni sektor 5 godina.

Najviši iznos kredita nije ograničen, a ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, namjeni ulaganja, visini darovnice, konkretnom investicijskom projektu, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita te vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja.
Rok korištenja kredita je u pravilu do 18 mjeseci. Na opravdani zahtjev korisnika kredita može se odobriti i duži, odnosno kraći rok sukladno dinamici ulaganja.
Detaljnije informacije o programima kreditiranja mogu se dobiti putem telefona 01/4591-66 te putem e-maila:  euinfo@hbor.hr, više informacija za pojedini program kreditiranja na stranicama HBOR-a

U okviru ovih programa kreditiranja predviđena je mogućnosti izdavanja bankarske garancije za povrat predujma iz EU bespovratnih sredstava, i to za investitore koji će podnositi izravni zahtjev za kredit u HBOR i koji će nadležnom tijelu za provedbu EU fondova podnositi zahtjev za isplatu predujma. Zahtjev za izdavanje bankarske garancije s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u HBOR zajedno sa zahtjevom za kredit.

*Poslovne banke uključene u suradnju po Programu:
Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb
Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb

Zagrebačka banka d.d., Zagreb

No comments:

Post a Comment