Friday, February 6, 2015

Moj EU projekt vaučer – HGK

Hrvatska gospodarska komora izdvaja za gospodarstvenike milijun kuna izravne financijske potpore za izradu prijavnih dokumenata za EU projekte.
Nova  usluga "Moj EU projekt vaučer"  u prvoj svojoj etapi namijenjena je sufinanciranju pripreme dokumentacije za projekte s područja poljoprivrede i ruralnog razvoja. 
Rok za podnošenje prijava počinje teći od  30. siječnja i traje do 27. veljače 2015., odnosno do iskorištenja sredstava.  Ukupna vrijednost ovog natječaja je 350.000 kuna, a vrijednost vaučera po tvrtki iznosi 10.000 kuna. 
Sa spomenutim vaučerom poduzetnici mogu plaćati konzultante koji su članovi Zajednice poslovnih savjetnika pri HGK i koji imaju realiziran najmanje jedan projekt za svoga klijenta.
Tvrtka koja stoji iza portala www.eu-znalica.com,  imena Infopuls d.o.o. je članica Zajednice poslovnih savjetnika HGK, pa zainteresirane prijavitelje pozivamo  i ovim putem da financiraju dio usluga u pripremi projekata za prijavu za EU natječaje na ovaj način, obratite nam se s povjerenjem, naši kontakti na linku:http://www.eu-znalica.com/Kontakt!
Detaljnije o natječaju:
NATJEČAJ 
za dodjelu vaučera za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz fondova Europske unije 
I. PREDMET NATJEČAJA
Predmet ovog natječaja je dodjela vaučera u vrijednosti 10.000,00 kuna za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
Ukupan iznos predviđenih sredstava Hrvatske gospodarske komore (u daljnjem tekstu HGK) za ovaj natječaj je 350.000,00 kuna.
Sredstva namijenjena provedbi ovog natječaja osigurana su u proračunu HGK za 2015. godinu.
II. PRIJAVITELJI NA NATJEČAJ
Pravo sudjelovanja na ovom natječaju imaju članice HGK, registrirane u Republici Hrvatskoj, koje zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti propisane pravilnicima o provedbi mjera ruralnog razvoja.
Dodatni kriteriji koje prijavitelji na ovaj natječaj trebaju ispuniti su sljedeći:
-       prijavitelj ima najmanje jednog zaposlenika u godini koja prethodi prijavi, na temelju broja godišnjih jedinica rada;
-       prijavitelj nije u poteškoćama[1];
-       prijavitelj nije u postupku stečaja[2] ili postupku likvidacije;
-       prijavitelj nije u postupku predstečajne nagodbe[3];
-       prijavitelj ima ispunjene obveze vezane uz plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama;
-       prijavitelj ima podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima;
-       prijavitelj ima podmirene obveze prema HGK.
III. NAMJENA VAUČERA
Vaučerima iz ovog natječaja financirat će se izrada prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (eng. kratica EAFRD).
Vaučer se može iskoristiti isključivo za izradu poslovnog plana/investicijske studije, pripremu prijavne i prikupljanje popratne dokumentacije propisane pravilnicima i natječajima raspisanima za dodjelu sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj od strane Ministarstva poljoprivrede, odnosno Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Pružatelj prihvatljivih usluga može biti isključivo član HGK koji je po NKD-u registriran za savjetovanje u svezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem (NKD 70.22) te koji u Bazi EU projekata poslovnih savjetnika pri HGK (http://www.hgk.hr/moj-eu-projekt?category=326)  te ima evidentiran najmanje jedan ugovoren projekt.
IV. PRIJAVNI OBRAZAC
Prijavni obrazac sastavni je dio ovog natječaja.
Prijavni obrazac nalazi se na web stranici HGK, link www.hgk.hr.
Prijavni obrazac se popunjava u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjava ručno mora biti ispunjen pregledno i čitljivo jer se u protivnom neće razmatrati.
V. POSTUPAK PRIJAVE NA NATJEČAJ
Prijava na ovaj natječaj obavlja se dostavom u potpunosti ispunjenog, potpisanog i pečatom ovjerenog prijavnog obrasca, elektronskim putem na e-mail adresu eu@hgk.hr.
Prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, pri čemu se u obzir uzima dan, sat i minuta zaprimanja prijave na adresu iz prethodnog stavka.
Sukladno vremenu zaprimanja prijavnog obrasca, a nakon utvrđivanja prihvatljivosti prijavitelja, HGK kreira listu potencijalnih korisnika vaučera. Prvih 35 prihvatljivih prijavitelja dobit će Obavijest o prihvaćanju prijave za dodjelu vaučera te će biti uvršteni na listu.
Prijavitelji od rednog broja 36. do 42. bit će stavljeni na rezervnu listu, o čemu će biti informirani putem Obavijesti o uvjetnom prihvaćanju prijave za dodjelu vaučera.
Prijavitelji s rezervne liste mogu se plasirati na listu potencijalnih korisnika vaučera, ukoliko se na njoj iz bilo kojeg razloga oslobodi mjesto.
Prijaviteljima koji nisu udovoljili kriterijima ovog natječaja, kao i prijaviteljima koji su se prijavili nakon zaključivanja lista, dostavit će se Obavijest o odbijanju prijave s pripadajućim obrazloženjem.
HGK će izdati sve obavijesti u roku od 10 radnih dana od dana zatvaranja natječaja.
Prijavitelj se tijekom jednog natječaja može prijaviti za dodjelu samo jednog vaučera.
VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava počinje teći od 30. siječnja i traje do 27. veljače 2015., odnosno do iskorištenja sredstava.
Prijave pristigle nakon naznačenog roka neće se razmatrati.
VII. DODJELA VAUČERA
Vaučeri se dodjeljuju nakon dodatne ocjene prihvatljivosti prijavitelja i njegovog projekta, koja će se obavljati isključivo nad prijaviteljima kojima je izdana Obavijest o prihvaćanju prijave za dodjelu vaučera.
Dodatnu ocjenu prihvatljivosti iz prethodnog stavka obavit će djelatnici HGK temeljem kontrolnih lista izrađenih od strane HGK, a prema kriterijima propisanim pravilnicima i natječajima.
Svi prijavitelji bit će pisanim putem obaviješteni o dokumentima koje je potrebno pripremiti, kao i o vremenu, mjestu i načinu obavljanja dodatne ocjene prihvatljivosti.
Ukoliko se tijekom dodatne ocjene utvrdi da prijavitelji i njihovi projekti udovoljavaju kriterijima pravilnika i natječaja, HGK će u roku od 10 radnih dana od provedbe dodatne ocjene dodijeliti vaučer.
Ukoliko se tijekom dodatne ocjene utvrdi da prijavitelji i njihovi projekti ne udovoljavaju kriterijima pravilnika i natječaja, zbog razloga koji su strukturne prirode i koji onemogućavaju prijavu na natječaj tijekom 2015. godine, bit će im izdana Obavijest o odbijanju prijave u roku od 10 radnih dana od provedbe dodatne ocjene.
U slučaju odbijanja zahtjeva, HGK nije dužna davati dodatna obrazloženja prijavitelju te nije dužna odobriti niti jednu prijavu ukoliko svi kriteriji propisani pravilnikom nisu ispunjeni.
VIII. ISPLATA VAUČERA
Isplata vaučera obavit će se po prijavi poduzetničkog projekta na natječaj raspisan od strane nadležnog tijela, a temeljem zahtjeva za isplatu vaučera, koji se preporučenom poštom podnosi na sljedeću adresu:
Hrvatska gospodarska komora
Sektor za međunarodne poslove
Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb
S naznakom: „Moj EU projekt vaučer-ne otvarati“
Zahtjev treba sadržavati sljedeće dokumente:
Obrazac zahtjeva za isplatu, potpisan i ovjeren od strane nositelja vaučera
Račun pružatelja prihvatljivih usluga za obavljenu uslugu za predmetni projekt, s jasno specificiranim prihvatljivim troškovima
Potvrda o prijavi projekta od nadležnog tijela (izvod iz AGRONET-a, fotokopija dostavnice ili povratnice)
Original vaučera
Isplata vaučera vrši se u roku od 10 radnih dana od dana dostave kompletne dokumentacije.
Ukoliko je cijena prihvatljivih troškova manja od 10.000 kuna, HGK će korisniku isplatiti iznos ne veći od onog iskazanog na računu.
Zahtjevi za isplatu vaučera moraju se dostaviti u HGK najkasnije do 10. prosinca 2015. godine.
Vaučeri se mogu naplatiti najkasnije do 31. prosinca 2015. godine.
IX. OSTALE ODREDBE
Dodjelom vaučera prijavitelju HGK ne prejudicira bilo kakve buduće odluke donesene od strane nadležnog tijela državne uprave.
Prijavitelji kojima je izdan vaučer neće od Agencije za plaćanja zahtijevati povrat istih troškova, ili će zahtjev za povrat troškova umanjiti za iznos dodijeljen vaučerom.

No comments:

Post a Comment